Thứ năm, 12/12/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm

Thẻ tín ghi nợ nội địa

Thẻ tín ghi nợ nội địa Plus

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng vàng


THANH TOÁN QUỐC TẾ

Ngân hàng cung cấp, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ thanh toán quốc tế sau:
  • Mở L/C nhập khẩu.
  • Tiếp nhận và kiểm tra L/C xuất khẩu, thông báo cho quý khách hàng về việc nhận được L/C, sửa đổi L/C hoặc ý kiến của khách hàng về sửa đổi L/C nếu được yêu cầu.
  • Tiếp nhận và thông báo chứng từ nhờ thu hàng nhập
  • Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ nhờ thu hàng xuất.

Ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán đúng đủ và kịp thời theo L/C đã mở khi các bên liên quan thực hiện đúng theo các điều kiện của L/C.


I. QUY ĐỊNH CHUNG:
Hoạt động Thanh toán Quốc Tế của NHNo luôn phù hợp với:

1. Các qui định và thông lệ quốc tế về TTQT do phòng Thương mại Quốc Tế (ICC) ban hành hiện còn hiệu lực:
- Các quy tắc về thực hành thống nhất tín dụng chứng từ bản sửa đổi năm 1993, số xuất bản 500 (UCP 500) và bản sửa đổi năm 2007, số xuất bản 600 (UCP 600)
- Các quy tắc thống nhất về nhờ thu bản sửa đổi năm 1995, số xuất bản 522 (URC 522)
2. Các quy định của luật pháp, Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam .
3. Các Hiệp định, Thỏa thuận quốc tế do Tổng Giám đốc NHNo VN ký kết.


II. THANH TOÁN HÀNG NHẬP:
1. Thanh toán L/C nhập:

1.1. Hồ sơ mở L/C:

- Giấy yêu cầu mở L/C (theo mẫu NHNo) có chữ ký của Kế tóan trưởng và Giám đốc doanh nghiệp.
- Hợp đồng nhập khẩu (nếu là bản sao phải có xác nhận sao y bản chính)
- Giấy phép nhập khẩu của Bộ thương mại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành đối với ngành hàng nhập khẩu có điều kiện


1.2. Xác định mức ký quỹ:
Mức ký quỹ để mở L/C có thể thỏa thuận từ 0% - 100% và Quý khách phải chuyển đủ số tiền ký quỹ vào tài khoản ký quỹ trước khi mở L/C

1.3. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:
Thanh toán viên (TTV) sẽ kiểm tra nội dung thư yêu cầu mở L/C, nếu nội dung không rõ ràng, các điều kiện, chỉ thị có sự mâu thuẫn chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho Quý khách hoàn chỉnh hồ sơ trước khi mở L/C.
Khi hồ sơ hoàn chỉnh TTV sẽ tiến hành mở L/C theo yêu cầu của Quý khách .

1.4. Sửa đổi L/C:
Căn cứ vào thư yêu cầu sửa đổi L/C (theo mẫu NHNo) kèm văn bản thỏa thuận giữa người mua và người bán (nếu có) chúng tôi sẽ phát hành sửa đổi ngay gửi đến ngân hàng thông báo.

1.5. Tiếp nhận, kiểm tra bộ chứng từ đòi tiền của NH nước ngoài:
NH sẽ kiểm tra tất cả các bộ chứng từ (BCT) và thông báo cho Quý khách bằng văn bản về tình trạng BCT, để Quý khách có cơ sở cho ý kiến chấp nhận hay không chấp nhận thanh toán cho NH nước ngoài.

1.6. Giao chứng từ:
Việc giao chứng từ cho Quý khách được thực hiện sau khi Quý khách đã có đủ tiền trên tài khoản (tài khoản tiền gửi hoặc tiền vay) để NH thanh toán cho NH nước ngoài.

1.7. Bảo lãnh nhận hàng:
Phát hành thư bảo lãnh/ ký hậu vận đơn gốc do Quý khách nhận trực tiếp để nhận hàng theo L/C trước khi NH chúng tôi nhận được BCT từ NH nước ngoài.

Hồ sơ gồm:
+ Trường hợp yêu cầu phát hành giấy bảo lãnh:
* Giấy yêu cầu phát hành bảo lãnh (mẫu NHNo)
* 01 bản sao vận đơn
* 01 bản sao hóa đơn
* Thông báo nhận hàng của hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu (bản gốc hoặc bản sao)
+ Trường hợp yêu cầu ký hậu vận đơn gốc:
* Giấy yêu cầu ký hậu vận đơn gốc (mẫu NHNo)
* 01 bản gốc vận đơn do người xuất khẩu gửi trực tiếp cho người nhập khẩu.
* 01 bản sao hóa đơn

1.8. Thanh toán L/C:
Ngân hàng sẽ trích từ tài khoản đã được chỉ định của Quý khách để thanh toán ngân hàng nước ngoài theo quy định của L/C

1.9. Hủy bỏ L/C:
NHNo không chấp nhận hủy bỏ L/C trong trường hợp:
+ Quý khách đã nhận hàng thông qua bảo lãnh nhận hàng của NHNo
+ Có tranh chấp thương mại hoặc hai bên mua bán đã thỏa thuận nhưng chưa được sự chấp thuận hủy L/C của ngân hàng liên quan.

2. Nhờ thu nhập:
Nhận thu hộ đối với BCT do ngân hàng nước ngoài gửi theo phương thức thanh toán khác:
+ Nhờ thu D/P (Nhờ thu theo hình thức thanh toán giao chứng từ): Đây là phương thức thanh toán trả tiền ngay. Quý khách phải có đủ tiền thanh toán BCT trong tài khoản; ngân hàng sẽ giao ngay BCT cho Quý khách , đồng thời chuyển trả tiền ngay cho NH nước ngoài và ghi nợ vào tài khoản của Quý khách hàng tại NHNo.
+ Nhờ thu D/A (Nhờ thu theo hình thức chấp nhận thanh toán giao chứng từ): Ngân hàng giao chứng từ cho Quý khách khi Quý khách có cam kết trả tiền bằng văn bản hoặc ký chấp nhận thanh tóan hối phiếu vào ngày đáo hạn.

III. THANH TOÁN HÀNG XUẤT:

1. L/C xuất:

1.1. Thông báo L/C xuất:
Khi nhận được L/C hoặc sửa đổi L/C từ ngân hàng phát hành thanh toán viên sẽ thông báo ngay cho Quý khách. Tất cả các L/C nhận được đều được NHNo kiểm tra xác thực.

1.2. Tiếp nhận chứng từ:
TTV tiếp nhận BCT kèm bản gốc L/C và các sửa đổi liên quan (nếu có)
TTV kiểm tra chứng từ ngay và sẽ nêu rõ từng sai sót của chứng từ để Quý khách sữa chữa hoặc thay thế. Sau khi BCT hoàn chỉnh sẽ được gửi đi và đòi tiền phía nước ngoài.

1.3.Thanh toán:
Khi nhận được lệnh trả tiền từ NH nước ngoài trước 16h30 TTV sẽ hạch toán báo có ngay vào tài khoản của Quý khách tại NHNo & PTNT VN chi nhánh tỉnh Tỉnh Phú yên và thông báo đến Quý khách bằng điện thoại.

1.4. Chiết khấu chứng từ:
Nếu Quý khách cần có tiền ngay trong khi chưa nhận được tiền từ NH phát hành, NH chúng tôi có thể thực hiện chiết khấu BCT với tỷ lệ chiết khấu cao cùng với mức lãi suất hợp lý.
Hồ sơ gồm: Đơn xin chiết khấu (mẫu NHNo) có chữ ký của Kế tóan trưởng và chủ tài khoản đính kèm BCT xuất khẩu phù hợp.

2. Nhờ thu xuất:
Căn cứ vào giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu (mẫu NHNo) đính kèm BCT xuất khẩu, NH chúng tôi nhận thu hộ tiền hàng, giao dịch thực hiện ngay trong ngày xuất trình và sẽ được ghi có tài khoản Quý khách ngay khi nhận được thanh toán từ NH nước ngoài.
Trường hợp Quý khách không chỉ định NH thu hộ thì NH chúng tôi sẽ giới thiệu một NH có uy tín và có quan hệ đại lý với NHNo tại nước nhập khẩu nhằm đảm bảo được tiền hàng và tiết kiệm được chi phí qua NH trung gian.

Thu ngân sách
Chuyển tiền trong nước
Chuyển nhận nhiều nơi
Dịch vụ nhận giữ hộ tài sản
Tiện ích lập chứng từ Agribank