Thứ tư, 24/07/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm
THỦ TỤC
BÁN, CHUYỂN HOẶC XÁC NHẬN VIỆC MANG NGOẠI TỆ
RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỐI NGƯỜI CƯ TRÚ
LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Phú Yên thực hiện bán, chuyển hoặc xác nhận việc mang ngoại tệ ra nước ngoài cho người cư trú là công dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là khách hàng) để sử dụng vào các mục đích:

1. Chi phí cho việc học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc thân nhân;
2. Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;
3. Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;
4. Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;
5. Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;
6. Đi định cư ở nước ngoài;
7. Các mục đích chuyển tiền vãng lai một chiều khác.

A- KHÁCH HÀNG CẦN XUẤT TRÌNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHO TỪNG MỤC ĐÍCH NHƯ SAU:
I- CHUYỂN, MANG NGOẠI TỆ CHO MỤC ĐÍCH HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI:

1- Khách hàng có nhu cầu mua, chuyển, xin cấp giấy phép mang ngoại tệ để thanh toán tiền học phí, tiền ăn ở, sinh hoạt và các chi phí có liên quan cho bản thân, cần xuất trình:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học;
c- Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

2- Khách hàng có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài, cần xuất trình:
p a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học;
c- Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
d- Giấy chứng minh nhân dân (trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (trường hợp xin mang ngoại tệ).

3- Người được khách hàng ủy quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài, cần xuất trình:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học;
c- Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân giữa người ủy quyền và cá nhân đang học tập tại nước ngoài;
d- Giấy ủy quyền (bản chính);
e- Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền (bản chính).

4- Khách hàng có thể ủy quyền cho doanh nghiệp có chức năng tư vấn, dịch vụ du học. Hồ sơ xin chuyển ngoại tệ gồm:
a- Văn bản của doanh nghiệp xin chuyển ngoại tệ;
b- Giấy thông báo của cơ sở đào tạo nước ngoài về chi phí của từng người đi học;
c- Bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp chưa đi học);
d- Hợp đồng ủy quyền giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp về việc ủy quyền cho doanh nghiệp làm các thủ tục chuyển ngoại tệ;
e- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với trường hợp xin phép lần đầu).

II- CHUYỂN, MANG NGOẠI TỆ CHO MỤC ĐÍCH CHỮA BỆNH Ở NƯỚC NGOÀI:

1- Khách hàng có nhu cầu mua, chuyển, hoặc mang ngoại tệ để thanh toán tiền viện phí, tiền ăn ở, sinh hoạt và chi phí khác có liên quan cho bản thân trong quá trình chữa bệnh ở nước ngoài, cần xuất trình:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài.
b- Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước;
c- Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài;
d- Hộ chiếu của người bệnh (bản chính).
2- Khách hàng có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân đang chữa bệnh ở nước ngoài, cần xuất trình các giấy tờ sau:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước;
c- Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài;
d- Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
e- Giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ);
f- Hộ chiếu của người bệnh (bản sao).
3- Người được Công dân Việt Nam ủy quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang chữa bệnh ở nước ngoài, cần xuất trình:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước;
c- Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài;
d- Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân giữa người ủy quyền và người đang chữa bệnh tại nước ngoài;
e- Giấy ủy quyền (bản chính);
f- Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền (bản chính);
g- Hộ chiếu của người bệnh (bản sao).

III- CHUYỂN, MANG NGOẠI TỆ ĐỂ TRẢ CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ CHO NƯỚC NGOÀI:

Khách hàng có nhu cầu mua, chuyển, mang ngoại tệ để trả các loại phí, lệ phí (phí hội viên, phí xét hồ sơ, phí Visa và các loại phí, lệ phí khác) cho nước ngoài, cần xuất trình:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Giấy thông báo chi phí của nước ngoài;
c- Giấy chứng minh nhân dân (trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (trường hợp xin mang ngoại tệ).
IV- CHUYỂN, MANG NGOẠI TỆ CHO MỤC ĐÍCH ĐI CÔNG TÁC, DU LỊCH, THĂM VIẾNG Ở NƯỚC NGOÀI:

Khách hàng đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài có nhu cầu mua, chuyển và mang ngoại tệ, cần xuất trình:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Giấy thông báo chi phí của nước ngoài (nếu có);
c- Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).
V- CHUYỂN, MANG NGOẠI TỆ TRỢ CẤP CHO THÂN NHÂN Ở NƯỚC NGOÀI:

Khách hàng có nhu cầu mua, chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài theo mức 7.000 USD/người/năm (hoặc các ngoại tệ khác quy đổi có giá trị tương đương) (Trường hợp đặc biệt, Ngân hàng có thể xem xét giải quyết với mức cao hơn 7.000 USD/người/năm nếu nhu cầu của khách hàng là cần thiết và hợp lý), cần xuất trình:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
Trên Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài nhằm mục đích trợ cấp cho thân nhân, khách hàng phải ghi rõ tổng số tiền đã gửi trợ cấp trong năm cho thân nhân (kể cả mang trực tiếp hoặc chuyển qua các ngân hàng khác.
b- Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
c- Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài;
d- Giấy chứng minh nhân dân (trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (trường hợp xin mang ngoại tệ).
VI. CHUYỂN, MANG NGOẠI TỆ CHO NGƯỜI THỪA KẾ Ở NƯỚC NGOÀI:

Khách hàng đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài có nhu cầu chuyển, xin cấp giấy phép mang ngoại tệ, cần xuất trình:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp, không có tranh chấp;
c- Văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển, mang ngoại tệ;
d- Giấy chứng minh nhân dân (trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (trường hợp xin mang ngoại tệ).
VII. CHUYỂN MANG NGOẠI TỆ CHO MỤC ĐÍCH ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI:

Khách hàng là công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu chuyển, xin cấp giấy phép mang ngoại tệ, cần xuất trình các loại giấy tờ:
a- Giấy đề nghị mua, chuyển, cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài;
b- Bản sao văn bản của cơ quan thẩm quyền nước ngoài cho phép định cư kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh khách hàng được phép định cư ở nước ngoài;
c- Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).
B- BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG:

1. Trường hợp khách hàng có nhu cầu chuyển ngoại tệ ra nước ngoài: Mức phí được áp dụng hiện tại là 0,2%/số tiền chuyển, tối thiểu 5 USD, tối đa 200 USD.
2. Trường hợp khách hàng đề nghị cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài: Mức phí được áp dụng hiện tại là 0,2%/số tiền xác nhận, tối thiểu 5 USD, tối đa 200 USD.
3. Trường hợp khách hàng rút tiền mặt ngoại tệ từ tài khoản: Mức phí được áp dụng hiện tại là 0,15%/số tiền rút, tối thiểu 2 USD.


Xem thêm
Trang chủ Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên
Mua bán ngoại tệ
Các sản phẩm KDNT

Trang chủ Mạng lưới Danh bạ Trao đổi thư Hỏi đáp Thị trường Tuyển dụng Download
Copyright © NHNo và PTNT Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số 321 Trần Hưng Đạo-Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3824266-0257.3825093. Fax:0257.3823002
Website:www.agribankphuyen.com.vn Email:Agribank@agribankphuyen.com.vn SWIFT code: VBAAVNVX570