Thứ năm, 12/12/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm
Ngày: 12/12/2019 Vàng (SJC) 4,122 USD 23.120,00 EUR 25.479,35 VNINDEX 961.78 (+1.48)▲ HASTC 102.38 (+0.34)▲ UPCOM 55.40 (+0.04)▲
Danh sách chi nhánh


NH Tỉnh


Thành Phố tuy Hòa


Tuy An


Thị xã Sông Cầu


Đồng Xuân


Sơn Hòa


Sông Hinh


Nam Thành Phố Tuy Hòa


Phú Hòa


Đông Hòa


Tây Hòa
Vui lòng khách đến; vừa lòng khách đi


NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

Đối tượng khách hàng
Các loại bảo lãnh
Hình thức bảo lãnh
Hồ sơ bảo lãnh
Điều kiện bảo lãnh
Đảm bảo cho bảo lãnh
Lệ phí bảo lãnh
Lợi ích khách hàng
Thời hạn bảo lãnh
Thủ tục thực hiện

1.Đối tượng khách hàng

- Các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt nam:

+ Doanh nghiệp nhà nước.
+ Công ty cổ phần.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ Công ty hợp danh.
+ Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.
+ Doanh nghiệp liên doanh.
+ Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam.
+ Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.
- Các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.
- Hợp tác xã và các tổ chức khác có đủ điều kiện qui định của pháp luật.
- Các tổ chức kinh tế nước ngoài tham gia các hợp đồng hợp tác liên doanh và tham gia đấu thầu các dự án đầu tư tại Việt nam hoặc vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt nam.

2.Các loại bảo lãnh:

 • Bảo lãnh vay vốn:
 • Là một loại bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh, về việc cam kết trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ hoặc không trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
 • Bảo lãnh thanh toán:
 • Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh, về việc cam kết thanh toán thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ của mình khi đến hạn.
 • Bảo lãnh dự thầu:
 • Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên mời thầu để đảm bảo nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trường hợp khách hàng bị phạt do vi phạm quy định dự thầu mà không nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:
 • Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng với bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng đã ký. Trường hợp khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.
 • Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm:
 • Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh để đảm bảo khách hàng thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh.
  Trường hợp khách hàng bị phạt tiền do không thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm như trong hợp đồng mà không nộp hoặc không nộp đủ tiền phạt thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.
 • Bảo lãnh hoàn thanh toán:
 • Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước khách hàng đã nhận cho bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng đã ký.
  Trường hợp khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.

3.Các hình thức phát hành bảo lãnh:

 • Phát hành thư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh thông qua mạng truyền tin có ký hiệu mật;
 • Ký xác nhận bảo lãnh trên các hối phiếu, lệnh phiếu;
 • Các hình thức khác theo quy định của pháp luật

4.Hồ sơ bảo lãnh:

* Hồ sơ đề nghị bảo lãnh của khách hàng Tùy theo loại hình khách hàng, khi có nhu cầu bảo lãnh, khách hàng gửi đến ngân hàng các tài liệu sau:

1. Đối với pháp nhân, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân
a) Hồ sơ pháp lý:

 • +Quyết định thành lập doanh nghiệp theo luật định.
 • +Điều lệ doanh nghiệp (trừ Doanh nghiệp tư nhân).
 • +Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng; Quyết định công nhận Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã.
 • +Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • +Giấy phép hành nghệ (nếu luật có quy định).
 • +Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
 • +Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh).
 • +Các thủ tục kế toán theo quy định của NHNo&PTNT như: Đăng ký mẫu dấu, chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được uỷ quyền; đăng ký chữ ký của cán bộ giao dịch với ngân hàng, giấy đăng ký mở tài khoản tiền gửi (nếu chưa mở).
Ngoài các hồ sơ quy định trên đây thì các loại bảo lãnh sau còn phải có:
- Bảo lãnh dự thầu: Thư mời thầu, hồ sơ mời thầu theo quy định.
- Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: văn bản thỏa thuận về chất lượng sản phẩm.
b) Hồ sơ kinh tế:
 • - Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi (đối với bảo lãnh vay vốn).
 • Báo cáo tài chính kỳ trước liền kế với thời điểm đề nghị bảo lãnh.
Ngoài các hồ sơ quy định trên đây, thì các bảo lãnh sau còn phải có:
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà trúng thầu.
c) Hồ sơ khác:
 • Văn bản đề nghị bảo lãnh (theo Mẫu).
 • Hồ sơ bảo đảm cho bảo lãnh.

2. Đối với hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác
a) Hồ sơ pháp lý:
 • Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân, đại diện hộ kinh doanh cá thể, hộ khẩu (bản sao).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Hợp đồng hợp tác (đối với tổ hợp tác).
 • Giấy uỷ quyền cho người đại diện với NHNo&PTNT.
b) Hồ sơ khác:
 • Văn bản đề nghị bảo lãnh (theo Mẫu).
 • Dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi (đối với bảo lãnh vay vốn).
 • Hồ sơ bảo đảm cho bảo lãnh theo quy định.
Các loại hồ sơ khác theo quy định cho từng loại bảo lãnh như quy định trên

5.Điều kiện bảo lãnh:

 1. Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật;
 2. Có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng, thanh toán với NHNo&PTNT.
 3. Có bảo đảm hợp pháp cho nghĩa vụ được bảo lãnh theo quy định.
 4. Có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả khi đề nghị bảo lãnh vay vốn.
 5. Đối với trường hợp bảo lãnh hối phiếu, lệnh phiếu, khách hàng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về thương phiếu.
 6. Trong trường hợp vay vốn nước ngoài khách hàng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý và trả nợ nước ngoài.
 7. Khách hàng là các tổ chức kinh tế nước ngoài được đầu tư, kinh doanh hoặc được tham gia đấu thầu tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

6.Đảm bảo cho bảo lãnh:

Căn cứ đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và uy tín của khách hàng, NHNo&PTNT và khách hàng thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh. Các hình thức bảo đảm cho bảo lãnh bao gồm: Ký qũi, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh tài sản của bên thứ ba và các biện pháp thế chấp khác theo quy định của pháp luật.

7.Lệ phí cho bảo lãnh:

Mức phí khách hàng phải trả không vượt quá 2%/năm (đã có VAT) tính trên số tiền còn đang được bảo lãnh và tối thiểu là 300.000 đồng. Ngoài ra, tuỳ theo thỏa thuận, khách hàng có thể phải thanh toán một số chi phí hợp lý khác phát sinh liên quan tới giao dịch bảo lãnh.

8.Lợi ích của khách hàng:

- Khi sử dụng sản phẩm Bảo lãnh của ngân hàng, quý khách được:

Bảo lãnh khi vay vốn các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
Bảo lãnh trong xây dựng (Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh hoàn thanh toán, Bảo lãnh bảo hành chất lượng sản phẩm) trong nước và quốc tế;
Bảo lãnh trong thương mại (Bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh bảo hành chất lượng sản phẩm);
Bảo lãnh khác theo quy định.
- Ngân hàng có thể căn cứ tình hình cụ thể của từng khách hàng để cấp hạn mức bảo lãnh (nếu khách hàng có đề nghị).
- Căn cứ vào năng lực, uy tín của từng khách hàng, ngân hàng có thể quyết định miễm giảm hoặc miễn trừ tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
- Phí bảo lãnh sẽ được ưu đãi đối với các khoản bảo lãnh ký quỹ 100%, hoặc khách hàng có quan hệ bảo lãnh thường xuyên, có uy tín với ngân hàng.
- Ngân hàng có thể phát hành thư hứa cấp tín dụng, xác định năng lực tài chính sau khi xem xét, thẩm định kỹ lưỡng.

9.Thời hạn bảo lãnh:

Thời hạn của bảo lãnh được xác định căn cứ vào thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh của khách hàng đối bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có các thoả thuận hoặc cam kết khác.
Việc gia hạn bảo lãnh phải được bên nhận bảo lãnh chấp thuận bằng văn bản.

10.Thủ tục thực hiện:

- Sau khi nhận được hồ sơ bảo lãnh do khách hàng gửi đến, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định, xét duyệt để cấp thư bảo lãnh.
- Hai bên ký kết hợp đồng bảo lãnh.
- Ngân hàng phát hành thư bảo lãnh.
- Phối hợp giữa ngân hàng và khách hàng để thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm mỗi bên theo hợp đồng bảo lãnh đã ký kết cho đến khi kết thúc hợp đồng bảo lãnh.


Xem thêm
Trang chủ Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên
Hỏi đáp

BACK TO TOP

Thẻ tín ghi nợ nội địa

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng vàng
Trang chủ Mạng lưới Danh bạ Trao đổi thư Hỏi đáp Thị trường Tuyển dụng Download
Copyright © NHNo và PTNT Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số 321 Trần Hưng Đạo-Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3824266-0257.3825093. Fax:0257.3823002
Website:www.agribankphuyen.com.vn Email:Agribank@agribankphuyen.com.vn SWIFT code: VBAAVNVX570